You are now being logged in using your Facebook credentials

PRAVNI PROPISI ZA OSNIVANJE FIRMI U CRNOJ GORI

Posted in Za firme

PRAVNI PROPISI  ZA OSNIVANJE FIRMI U CRNOJ GORI  

·        Zakon o privrednim društvima CG

·        Zakon o stranim ulaganjima CG

·        Zakon o radu CG

PRAVA STRANIH OSNIVAČA:

Strana pravna i fizička lica imaju pravo da osnuju privredno društvo (društvo sa ograničenom odgovornošći i  akcionarsko društvo)  u Crnoj Gori pod istim ulovima kao i domaća lica.

Društvo može osnovati jedan ili više osnivača .

OBLICI PRIVREDNIH DRUŠTAVA:

1.     Društvo sa ograničenom  odgovornošću (DOO)

2.   Akcionarsko društvo (AD)

Svi zakoni propisi koji se odnose na osnivanje, poslovanje i poreski sistem (DOO i AD) usklađeni su po evropskim standardima uz povoljnosti za strane ulagače radi povećanja  broja stranih investitora.

Rok za registraciju kod Privrednog suda iznosi najviše 4 dana (uobičajeno 2 dana).

Ostali poslovi (statistika-matični broj, upis u poresku evidenciju (PIB, PDV) otvaranje žiro računa kod banke, upis u carinsku evidenciju) se završavaju za najviše 3 dana.

1. Društvo sa ograničenom odgovornošću

– odgovara obliku LTD  i najviše su zastupljeni  oblik preduzeća-

Može osnovati jedno lice  ili više domaćih ili stranih pravnih ili fizičkih lica.

U ugovoru o osnivanju navodi se osnivački ulog  (koji može biti:u novcu, stvarima i pravima) kao i procentualni odnos osnivača u upravljanju i podeli dobiti. ( 50: 50 ili slično).

Osnivački ulog za osnivanje DOO iznosi najmanje 1 EURO.

Za osnivanje i poslovanje ovog oblika privrednog društva propisi su uglavnom isti ili slični sa zapadnim zakonima i odgovaraju obliku LDT.

2. Akcionarsko društvo

Osnivački ulog za osnivanje AD iznosi najmanje 25 000,00 EURA i ta sredstva osnivači deponuju kod poslovne banke do osnivanja privrednog društva. Nakon osnivanja društva   sredstva se koriste za poslovanje društva.

Za osnivanje i poslovanje ovog oblika privrednog društva propisi su uglavnom isti ili slični sa zapadnim zakonima. Osniva se u slučaju kada se prikuplja kapital prodajom akcija. DOO se može transformisati u Akcionarsko društvo.

OGRANIČENJA I STIMULACIJE:

a) Ograničenja:

Stranci ne mogu osnovati privredno društvo u pojedinim oblastima koja se odnose na vojnu industriju i nekim drugim oblastima koja su vezana za vojsku i bezbednost što je  regulisano Zakonom o stranim ulaganjima.

b) Stimulacije:

Stranci imaju pravo na oslobađanje od carine za sredstva i opremu za proizvodnju, osim za putničke automobile i opreme za igre na sreću.

Porez na dobit za strance iznosi 9 %.

Carina na uvoz robe iznosi  oko 2%

Carina na uvoz automobilia 2-6%

PORESKI SISTEM:

Poreski sistem je isti kao i za domaće firme.Porez (PDV) je isti kao i za domaće  firme  i iznosi 17% (osim za pojedine oblasti hrana,ljekovi,kompjuteri itd) gdje su smanjeni na 9% ili oslobođeni plaćanja.

Porez na dobit  za stranu firmu iznosi 9 %.

Osnivač – stranac ima pravo da dobit, na kraju poslovne godine, prenese na svoj lični račun u inostranstvu (prethodno se plati porez na dobit).

REŠAVANJE PRIVREDNIH SPOROVA:

Privredi sporovi su u nadležnosti Privrednog suda u Podgorici i Bijelom Polju.

Sudovi su efikasni u rešavanju sporova. Prvostepeni postupak se zakazuje za najviše 1-2 meseca). Izvršenje na osnovu isprave :overenog računa, se rešava za 1-2 mjeseca)

ADMINISTRACIJA

Administracija je veoma efikasna u izdavanja svih vrsta odgovora na zahteve. Zakonski rok za odgovor administracije iznosi 15 dana.

RADNI ODNOSI:

Direktor društva može biti strano ili domaće lice. Direktor ne može biti u radnom odnosu i u još nekoj drugoj firmi, što predstavlja problem prilikom plaćanja državi doprinosa za zdravst. i penz. osiguranje., (da se ne bi uplaćivali dupli doprinosi).

Ukoliko je direktor firme strani državljanin, potrebno je da imenuje osobu i upiše u CRPS  (ovlašćeni zastupnik)  sa boravištem u Crnoj Gori, da ga zastupa kod Poreske uprave. Ukoliko stranac ima boravak u CrnojGori ne treba da imenuje ovlašćenog zastupnika.

Zaposleni u društvu mogu biti domaći i strani državljani.

Dobijanje odobrenja za boravak je u nadležnosti policije i dobija se uz određenu proceduru.

VOĐENJE KNJIGOVODSTVA

Za poslovanje se primenjuju propisi koje važe u Crnoj Gori.Za vođenje knjigovodstva je najefikasnije angažovati registrovanu knjigovodstvenu agenciju. Cena iznosi od najmanje 100 E (za manje firme) i veći iznos (ako je trgovina – maloprodaja) . Ako je veći obim trgovine najbolje je zaposliti stručno lice -knjigovođu.

NEKRETNINE:

Stranci imaju pravo kupovine nekretnina pod uslovima reciprociteta, što se može proveriti kod Ministarstva pravde Crne Gore.

Stranac kao fizičko lice  ima pravo da kupi stan.

Stranac, kao fizičko lice, ima pravo da kupi zemljišta  do 5000m2  . Firma, čiji je vlasnik stranac može da kupuje nekretnine bez ograničenja. Nakon dobijanja potrebnog odobrenja od Ministarstva finansija nekretnina se upisuje na ime kupca – privrednog društva.

PODACI POTREBNI ZA OSNIVANJE  D.O.O.

1.      Podaci o osnivaču (ili osnivačima)

 -ime i prezime

- adresa stanovanja

- broj pasoša

2.    Podaci o direktoru

 -ime i prezime

- adresa stanovanja

- broj pasoša

3. Sedište firme u Crnoj Gori

4. Naziv firme

(napomena: firma ne može imati isto ime kao već registrovana firma u Crnoj Gori- prethodno  se vrši provera u privrednom registru)

5. Glavna delatnost (upisuje se samo jedna glavna delatnost, s tim što se firma može baviti svim ostalim upisanim delatnostima u Statutu.)

DOKUMENTACIJA

koja se prilaže za registraciju Privrednom sudu

1.      Overena fotokopija pasoša

(fotokopija pasoša se ovjerava u Osnovnom sudu u Podgorici – uz fotokopiju se

prilaže na uvid i originalni pasoš). Ne priznaje  se ovjera u inostranstvu

2.    Odluka o osnivanju

(potpisuje se i overava od strane osnivača ili punomoćnika u Osnovnom sudu u Podgorici ; potrebno je prisusustvo osnivača sa pasošima; može i na osnovu ovlašćenja  (punomoćja) –punomoćje mora biti overeno od našeg organa u inostranstvu, konzulat ili ambasada(napomena: ne priznaje se ovjera od notara). Osnivači su potrebni u Crnoj Gori samo da potpišu i overe Odluku o osnivanju u sudu. Taj postupak traje ukupno jedan sat.

3.     Statut

 (samo se potpisuje od strane osnivača ili punomoćnika)

4.    Obrasci za registraciju (prijava) potpisuje direktor firme.

Za registaciju preduzeća dobija se sledeća dokumentacija:

1.      Potvrda o registraciji kod Privrednog suda u Podgorici

2.    Odluka o osnivanju

3.     Statut

4.    Matični broj iz Statistike

5.     Poreski broj iz Poreske uprave

6.    PDV broj iz Poreske uprave

7.     Carinski broj iz Uprave carina CG

8.    Otvoren račun kod poslovne banke

9.    Pečat i štambilj

Odobrenje za rad

Za delatnost:  trgovina - trgovina na malo neprehrambenim proizvodima) potrebno je:

Osam dana pre  početka rada objekta podneti prijavu (popunjen obrazac) za otvaranje objekta:

-         Opštini (Sekretarijat za privredu)

-         Tržišnoj inspekciji

Znači, objekat se samo prijavi na propisanom obrascu.

Najčešće, tržišna inspekcija koja je nadležna za tu teritoriju dolazi da izvrši pregled objekta i sačinjava zapisnik ( pregled se odnosi najviše na poreklo robe u prostoru, istaknute cene, vođenje registar kase, registrovanje zaposlenih itd.).  Ukoliko nađe neke nepravilnosti tržišna inspekcija ima pravo da kazni firmu i direktora novčano ili u težim slučajevima da zatvori objekat dok se nedostaci ne otklone.

Znači, kada je u pitanju trgovina, ne čeka se prethodno odobrenje za rad već se podnese prijava za početak rada  i objekat počinje sa radom odmah).

Za ostale delatnost: proizvodnja, usluge i sl.  potrebno je:

-         upotrebna dozvola objekta (da je objekt legalno upisan)

-         elektroenergetska saglasnost (atest izdaje ovlašćena firma)

-         sanitarna saglasnost (izdaje Sanitarna inspekcija-potrebno za objekte koji proizvode ili trguju sa hranom)

Na osnovu ove dokumentacije Sekretarijat za privredu izdaje odobrenje za rad.