You are now being logged in using your Facebook credentials

Finansijska podrška malim i srednjim preduzećima U Crnoj Gori

Posted in Uspješan Biznis

Finansijska podrška sektoru MSP u Crnoj Gori

U Crnoj Gori finanasijsku podršku je moguće dobiti kroz sljedeće institucije:

 1. Banke
 2. Lizing kuće
 3. Državni fond
 4. Mikrokreditne finansiske institucije
 5. Lokalnu upravu
 6. Drugi mogući način podrške

1. Finansijska podrška sektoru MSP preko banaka

Bankarski sektor u Crnoj Gori čini 11 banaka. Za dobijanje kredita najčešće je potrebno dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Kopije osnivačkih akata preduzeća(Rešenje o registraciji,Statut,Ugovor o osnivanju,Riješenje o PIB i PDV);
 • Karton deponovanih potpisa;
 • OPD1 obrazac(Ovjereni potpis lica ovlašćenih za zastupanje);
 • Komplet obrazac godišnjih računa za predhodne 3 godine;
 • Kompletan obrazac navedenih finansiskih izvještaja za tekuću godinu;
 • Analitika kupaca i dobavljača;
 • Potvrde o prometu preko računa;
 • Zahtjev za odobrenje kredita(obrazac);
 • Biznis plan (ako se traži);
 • Kolateral koji je preduzeće spremno da ponudi kao sredstvo obezbeđenja;
 • Otvoren račun i ostvaren promet u banci kod koje se traži kredit.
 • Operativni lizing;
 • Finansiski lizing.
 • Lizing vozila;
 • Lizing opreme;
 • Lizing nekretnina;
 • Zahtjev za lizing i ponuda dobavljača (profaktura);
 • Rešenje o registraciji preduzeća kod CRPS-a;
 • Rešenje o evidentiranju za PIB i PDV;
 • OP obrazac;
 • Karton deponovanih potpisa kod svih poslovnih banaka;
 • Kopija lične karte direktora preduzeća i vlasnika ukoliko to nije ista osoba;
 • Kopija zakonom propisanih finansiskih izvještaja za predhodne 3 godine;
 • Analitička kartica o prometu preko računa za tekuću i predhodnu godinu;
 • Potvrda o izmirenju obaveza po osnovu poreza,doprinosa;
 • Analitika kupaca i dobavljača za tekuću ipredhodnu godinu;
 • Statut.
 • U saradnji sa poslovnim nakama;
 • Direktnim kreditiranjem.
 • Finansiranje je najviše 50% investicionih ulaganja.
 • Od ukupne vrijednosti investicije,IRF finansira do 70% a odabarana banka do 30%,uz obavezu da odabrana banka garantuje povraćaj i spostvenih sredstava i sredstva za IRF.
 • 80% sredstava mora biti iskorišćeno za ulaganja u osnovna sredstva;
 • 20% može biti iskorišćeno i za obrtna.
 • U ukupnoj investiciji IRF može da participira najviše 50%
 • Od ukupnog iznosa traženih sredstava,80% istih mora biti iskorišćeno za ulaganja u osnovna sredstva ,dok 20% može biti iskorišćeno i za obrtna.
 • Mjenica ili mjenično ovlašćenje
 • Ovlašćenje za naplatu ili hipoteka
 • Popunjeni zahtjev za kredit;
 • Riješenje o registraciji iz Registra privrednih subjekata;
 • Finansiski izvještaj o poslovanju u poslednje dvije godine;
 • Kopija kartona deponovanih potpisa;
 • Kopija lične karte ovlašćenog lica.

Banka od zavisnosti vrste kredita može da traži i druga dokumenta.

Više informacija o ponudi bankarskih usluga može se pronaći preko web adresa banaka.

2.Finansijska podrška sektoru MSP preko lizing kuća

U Crnoj Gori posluje 5 lizing kuća.Navedene lizing kuće nude neki od dvije vrste lizinga:

Ponude lizing kuća se odnose na :

Za dobijanje navedenih vrsta lizinga Neophodno je učešće od 15% do 30%,sa rokom isplate do 15 godina,u zavisnsti od lizing kuće i konkretnog lizing posla.

Potrebna dokumetacija za sve navedene oblike lizinga obuhvata:

Više informacija o ponudi lizing kuća može se pronaći na sledećim web adresama,

3.Finansijska pomoć preko državih fondova-Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD

Kreditnu podršku moguće je ostvariti na dva načina:

U saradnji sa Bankama,podrška sektoru MSP moguća je po sledećim uslovima:

Direktno dugoročno finansiranje moguće je prema sledećim uslovima:

Više informacija o ponudi Investiciono Razvojnog Fonda može se pronaći na web adresi www.irfg.me

4.Finansijska podrška sektoru MSP preko mikrokreditnih institucija

U Crnoj Gori posluje 6 mikrokreditnih finansiskih institucija.Iznos kredita se kreće od 10.000 EUR do 30.000 EUR,po kamatnim stopama od 1,2% na mjesečnom nivou.Preduzeća koja prvi put apliciraju za mikro kredit mogu dobiti između 5.000 i 10.000 EUR.Tražena sredsta se obezbeđuju na neki od sledećih načina:

Potrebna dokumentacija za dobijanje mikrokreditne podrške je: