You are now being logged in using your Facebook credentials

Mogući oblici obavljanja privredne djelatnosti i načini osnivanja

Posted in Uspješan Biznis

Proces registracije prduzeća i obavljanaj djelatnosti regulisan je Zakonom o privrednim društvima i Uputstvom o radu Centralnog registra privrednih subjekata.

KORAK 1:Registracija privrednih društava

Oblici obavljanaja privrednih djelatnosti koje popisuje Zakon su:

 1.      Preduzetnik
 2.      Ortačko društvo(ortakluk)-OD
 3.      Komanditno društvo-KD
 4.      Akcionarsko društvo-AD
 5.      Društvo sa ograničenom odgovornošću-DOO
 6.      Dio stranog društva
 7.      Preduzetnik

Najčešće forme organizovanja djelatnosti su:Preduzetnik,Ortačko društvo,Društvo sa ograničenom odgovornošću.

Za registraciju preduzetnika potrebno je:

 •    Kopija lične karte ili pasoša.
 •    Uplatiti administrativnu taksu za registraciju na žiro račun CRPS-a.
 •    Uplatiti administrativnu taksu za objavu oglasa za Službeni list.
 •    Popuniti  registracjonu prijavu   
 1. Ortačko društvo

Za registraiju  ortačkog društva potrebno je:

 •         Donijeti  Ugovor o ortakluku.
 •         Uplatiti administrativnu taksu za registraciju na žiro račun CRPS-a.
 •         Uplatiti administrativnu taksu za objavu oglasa za Službeni list.
 •         Popuniti registracjonu prijavu
 •         .Društvo sa ograničenom odgovornošću

Za registraciju Društva sa ograničenom odgovornošću potrebno je:

 •         Donijetiosnivački akt(Odluku ili Ugovor o osnivanju) ovjeren od strane nadležnog Suda.
 •         Uplatiti administrativnu taksu za registraciju
 •         Uplatiti administrativnu taksu za objavu oglasa za Službeni list
 •         Popuniti registracjonu prijavu
 •          
 •         Registru poreskih obaveznika(obavezno)
 •         Registru obaveznika poreza na dodatu vrijednost(opciono za slučaj da se želi registrovati potrebno priložiti popunjem obrazac PR-PDV1  
 •         Registru carinskih obaveznika
 •         Popuniti Zahtjev za otvaranje žiro računa koji se dobija od banke.
 •         Rešenje o registraciji od CRPS-a
 •         Kopija osnivačkog akta(ugovora ili odluke o osnivanju)
 •         Ugovor o deponovanju sredstava kod banke(zaključuje se u banci)
 •         Karton deponovanih potpisa i pristupnica (dobija se u banci)
 •         Obrazac OP( ovjeren potpis ovlašćenih lica za zastupanje).
 •         Fotokopije ličnih karata  ovlašćenih lica u preduzeću.
 •         Rešenja o izvršenoj poreskoj registraciji (PIB)

Uvođenjem sistema jednošalterskog poslovanja preduzećima je omogućeno da prilikom registracije u Centralnom registru privrednih subjekata budu automacki registrovani u registru Zavoda za statistiku.Takođe omogućeno je i registrovanje u:

Od nedavno je omogućena elektronska registracija preduzeća u Crnoj Gori.

KORAK 2.Izrada pečata i štambilja(opciono)

Iako ne postoji više zakonska obaveza većina firmi nakon registracije pristupa izradi pečata.Izradu pečata i štambilja vrše preduzeća posebno osnovana za tu djelatnost.Vrijeme izrade pečeata je obično 1 dan.

KORAK 3.Otvaranje računa u poslovnoj banci

Otvaranje računa u poslovnoj banci zavisi od oblika privrednog društva.U Crnoj Gori postoji 11 banaka kod kojih se mogu otvoriti računi.Ne postoji ograničenje u broju banaka kod kojih firma može imati otvoren račun.Za otvaranje računa u zavisnosti od oblika organizovanja posnosi se sledeća dokumentacija: