You are now being logged in using your Facebook credentials

Kompanija

Posted in Uspješan Biznis

  • Ko vodi biznis?
  • Ko osniva kompanije?
  • Ko snosi posledice njihovog uspiješnog ili neuspiješnog poslovanja?
  • Šta znači "upravljanje kompanijom" ili "korporativno upravljanje"?
  • Očito nejasan pojam. "korporativno upravljanje" – Odbor direktora je odgovoran za upravljanje kompanijama. Uloga akcionara u upravljanju je da imenuju direktore i revizore i da obezbijede ustanovljavanje odgovarajuće strukture upravljanja.
  • Odgovornost direktora obuhvata ustanovljavanje strategiskih ciljeva kompanije, omogućavanje vođstva kako bi se oni inplementirali, kontrola upravljanja biznisom i izveštavanje akcionara o upravljanju.
  • Korporativno upravljanje je odnos između menadžera kompanije, direktora i pružaoca kapitala, i institucija koje čuvaju i investirajusvoj kapital kako bi ostvarile prihod.

Treba imati veliku amorfnu kompaniju, a da niko pouzdano ne zna ko stoji iza nje.

One imaju šansu da dobiju ono što žele