Warning: Declaration of JCacheControllerPage::store($wrkarounds = true) should be compatible with JCacheController::store($data, $id, $group = NULL) in /home/bmp/public_html/art-of.biz/libraries/joomla/cache/controller/page.php on line 199

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bmp/public_html/art-of.biz/libraries/joomla/application/application.php on line 481

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bmp/public_html/art-of.biz/libraries/joomla/application/application.php on line 481

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bmp/public_html/art-of.biz/libraries/joomla/application/application.php on line 481
Art-of-Biz Business Marketing Service
You are now being logged in using your Facebook credentials

Za firme

Mogući oblici obavljanja privredne djelatnosti i načini osnivanja

Posted in Uspješan Biznis

Proces registracije prduzeća i obavljanaj djelatnosti regulisan je Zakonom o privrednim društvima i Uputstvom o radu Centralnog registra privrednih subjekata.

KORAK 1:Registracija privrednih društava

Oblici obavljanaja privrednih djelatnosti koje popisuje Zakon su:

 1.      Preduzetnik
 2.      Ortačko društvo(ortakluk)-OD
 3.      Komanditno društvo-KD
 4.      Akcionarsko društvo-AD
 5.      Društvo sa ograničenom odgovornošću-DOO
 6.      Dio stranog društva
 7.      Preduzetnik

Najčešće forme organizovanja djelatnosti su:Preduzetnik,Ortačko društvo,Društvo sa ograničenom odgovornošću.

Za registraciju preduzetnika potrebno je:

 •    Kopija lične karte ili pasoša.
 •    Uplatiti administrativnu taksu za registraciju na žiro račun CRPS-a.
 •    Uplatiti administrativnu taksu za objavu oglasa za Službeni list.
 •    Popuniti  registracjonu prijavu   
 1. Ortačko društvo

Za registraiju  ortačkog društva potrebno je:

 •         Donijeti  Ugovor o ortakluku.
 •         Uplatiti administrativnu taksu za registraciju na žiro račun CRPS-a.
 •         Uplatiti administrativnu taksu za objavu oglasa za Službeni list.
 •         Popuniti registracjonu prijavu
 •         .Društvo sa ograničenom odgovornošću

Za registraciju Društva sa ograničenom odgovornošću potrebno je:

 •         Donijetiosnivački akt(Odluku ili Ugovor o osnivanju) ovjeren od strane nadležnog Suda.
 •         Uplatiti administrativnu taksu za registraciju
 •         Uplatiti administrativnu taksu za objavu oglasa za Službeni list
 •         Popuniti registracjonu prijavu
 •          
 •         Registru poreskih obaveznika(obavezno)
 •         Registru obaveznika poreza na dodatu vrijednost(opciono za slučaj da se želi registrovati potrebno priložiti popunjem obrazac PR-PDV1  
 •         Registru carinskih obaveznika
 •         Popuniti Zahtjev za otvaranje žiro računa koji se dobija od banke.
 •         Rešenje o registraciji od CRPS-a
 •         Kopija osnivačkog akta(ugovora ili odluke o osnivanju)
 •         Ugovor o deponovanju sredstava kod banke(zaključuje se u banci)
 •         Karton deponovanih potpisa i pristupnica (dobija se u banci)
 •         Obrazac OP( ovjeren potpis ovlašćenih lica za zastupanje).
 •         Fotokopije ličnih karata  ovlašćenih lica u preduzeću.
 •         Rešenja o izvršenoj poreskoj registraciji (PIB)

Uvođenjem sistema jednošalterskog poslovanja preduzećima je omogućeno da prilikom registracije u Centralnom registru privrednih subjekata budu automacki registrovani u registru Zavoda za statistiku.Takođe omogućeno je i registrovanje u:

Od nedavno je omogućena elektronska registracija preduzeća u Crnoj Gori.

KORAK 2.Izrada pečata i štambilja(opciono)

Iako ne postoji više zakonska obaveza većina firmi nakon registracije pristupa izradi pečata.Izradu pečata i štambilja vrše preduzeća posebno osnovana za tu djelatnost.Vrijeme izrade pečeata je obično 1 dan.

KORAK 3.Otvaranje računa u poslovnoj banci

Otvaranje računa u poslovnoj banci zavisi od oblika privrednog društva.U Crnoj Gori postoji 11 banaka kod kojih se mogu otvoriti računi.Ne postoji ograničenje u broju banaka kod kojih firma može imati otvoren račun.Za otvaranje računa u zavisnosti od oblika organizovanja posnosi se sledeća dokumentacija:

Dostupne informacije na tržištu

Posted in Uspješan Biznis

Informacija je jedini resurs koji se uvećava dijeljenjem.U tom smislu informacija je za crnogorske kompanije kao i sve druge kompanije važna ukoliko je ona tačna i pravovremena.Ovdje su date korisne adrese gdej crnogorske kompanije mogu dobiti informacije na tržištu.

Evropski centar za informacije i inovacije

Misija centra

Pružanje praktičnih informacija i pomoći malim i srednjim preduzećima u Crnoj Gori,sa ciljem lakšeg pronalaženja poslovnih partnera,uspostavljanje poslovne saradnje i joint ventura,učestvovanje na tenderima,pristup informacijama o pravnim aspektima  i poslovnim regulativama u EU,informacije o programima podrške,zakonodavstvu i rezultatima istraživanja koja se odnose na inovacije,posredičke usluge u transferu tehnologije i znanja,stimulisanje crnogorskih malih i srednjih preduzeća da inoviraju,kao i informacije i pomoć o Okvirnim programima EU za istraživanje i tehnološki razvoj .Centar je,takođe,od velike važnosti i za strane preduzetnike koji žele da prošire svoje poslovanje i izvan tržišta EU,služeći kao izvor informacija i prvi kontakt onima koji žele da posluju u Crnoj Gori.

Šta centar može da uradi za Vas?

EIICM pruža svojim klijentima 3 glavne vrste usluga:

 1. Informacije ,povratne informacije,poslovna saradnja i internacionalizacija.

Ove usluge imaju za cilj da obezbijede malim i srednjim preduzećima,profesjonalnim udruženjima i ostalim ciljnim grupama klijenata sve relevantne informacije koje su im potrebne za uspješan pristup zajedničkom tržištu.

EIICM  svojim klijentima obezbeđuje informacije o:

 •         Zakonodavstvu EU
 •         Stranim tržištima
 •         Pravnim i praktičnim aspektima poslovanja u zemljama EU
 •         Pravnim i praktičnim aspektima poslovanja u  Crnoj Gori
 •         EU programima finansiranja i finansiskim instrumentima
 •         Promovisanje tema koje se tiču EU
 •         Štampanjem publikacija i organizovanjem seminara i radionica
 •         Buisiness-to-buisiness manifestacijama(sajmovi,promocije)
 •         Mogućnostima za uspostavljanja poslovne saradnje
 •         EU tenderima
 •         Pitanja koja se tiču poslovanja EU

b)Usluge transfera inovacija,tehnologije i znanja EIIMC daje veoma važan doprinos smanjivanju „ inovacionog jaza“ ,stvaranju novih radnih mjesta,rastu i održivom razvoju kroz pružanje informacija i podizaje svijesti o programima podrške ,zakonodavstvu i rezultatima istraživanja koji se odnose na inovacije,kao i posredičkim uslugama u transferu tehnologije i znanja i stimulisanje crnogorskih malih i srednjih preduzeća da inoviraju.

 c)Usluge koje će ohrabriti  crnogorska mala i srednja preduzeća da učestvuju u Okvirnim programima EIICM obavještava crnogrska mala i srednja preduzeća o Okvirnim programima EU za istarživanje i tehnološki razvoj,pomaže im da indefikuju svoje potrebe za istraživanjem  i razvojem i nađu relevantne partnere,kao i u pripremi  i koordisanju prijedloga projekata za učestvovanje u Okvirnim programima EU za istraživanje i tehnološki razvoj.

Gdje nas možete naći:

DIREKCIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA-EVROPSKI CENTAR ZA INFORMACIJE I INOVACIJE CRNE GORE

Rimski trg br.46,81000 Podgorica, tel:+382(0)20406310, +382(0)406315, +382(0)20406316.

Biznis start-Up centar Bar

Poslovni centar Kula A,Zgrada JP „Komunalne djelatnosti“-I i V sprat,85000 Bar,tel/fax: +382030313712, Tel:+382030313737

Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore

Džordža Vašingtona bb,81000 Podgorica,

Tel:+382020242907

Privredna komora Crne Gore

Novaka Miloševića 29/II ,Podgorica;

Tel:+382020231110

Finansijska podrška malim i srednjim preduzećima U Crnoj Gori

Posted in Uspješan Biznis

Finansijska podrška sektoru MSP u Crnoj Gori

U Crnoj Gori finanasijsku podršku je moguće dobiti kroz sljedeće institucije:

 1. Banke
 2. Lizing kuće
 3. Državni fond
 4. Mikrokreditne finansiske institucije
 5. Lokalnu upravu
 6. Drugi mogući način podrške

1. Finansijska podrška sektoru MSP preko banaka

Bankarski sektor u Crnoj Gori čini 11 banaka. Za dobijanje kredita najčešće je potrebno dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Kopije osnivačkih akata preduzeća(Rešenje o registraciji,Statut,Ugovor o osnivanju,Riješenje o PIB i PDV);
 • Karton deponovanih potpisa;
 • OPD1 obrazac(Ovjereni potpis lica ovlašćenih za zastupanje);
 • Komplet obrazac godišnjih računa za predhodne 3 godine;
 • Kompletan obrazac navedenih finansiskih izvještaja za tekuću godinu;
 • Analitika kupaca i dobavljača;
 • Potvrde o prometu preko računa;
 • Zahtjev za odobrenje kredita(obrazac);
 • Biznis plan (ako se traži);
 • Kolateral koji je preduzeće spremno da ponudi kao sredstvo obezbeđenja;
 • Otvoren račun i ostvaren promet u banci kod koje se traži kredit.
 • Operativni lizing;
 • Finansiski lizing.
 • Lizing vozila;
 • Lizing opreme;
 • Lizing nekretnina;
 • Zahtjev za lizing i ponuda dobavljača (profaktura);
 • Rešenje o registraciji preduzeća kod CRPS-a;
 • Rešenje o evidentiranju za PIB i PDV;
 • OP obrazac;
 • Karton deponovanih potpisa kod svih poslovnih banaka;
 • Kopija lične karte direktora preduzeća i vlasnika ukoliko to nije ista osoba;
 • Kopija zakonom propisanih finansiskih izvještaja za predhodne 3 godine;
 • Analitička kartica o prometu preko računa za tekuću i predhodnu godinu;
 • Potvrda o izmirenju obaveza po osnovu poreza,doprinosa;
 • Analitika kupaca i dobavljača za tekuću ipredhodnu godinu;
 • Statut.
 • U saradnji sa poslovnim nakama;
 • Direktnim kreditiranjem.
 • Finansiranje je najviše 50% investicionih ulaganja.
 • Od ukupne vrijednosti investicije,IRF finansira do 70% a odabarana banka do 30%,uz obavezu da odabrana banka garantuje povraćaj i spostvenih sredstava i sredstva za IRF.
 • 80% sredstava mora biti iskorišćeno za ulaganja u osnovna sredstva;
 • 20% može biti iskorišćeno i za obrtna.
 • U ukupnoj investiciji IRF može da participira najviše 50%
 • Od ukupnog iznosa traženih sredstava,80% istih mora biti iskorišćeno za ulaganja u osnovna sredstva ,dok 20% može biti iskorišćeno i za obrtna.
 • Mjenica ili mjenično ovlašćenje
 • Ovlašćenje za naplatu ili hipoteka
 • Popunjeni zahtjev za kredit;
 • Riješenje o registraciji iz Registra privrednih subjekata;
 • Finansiski izvještaj o poslovanju u poslednje dvije godine;
 • Kopija kartona deponovanih potpisa;
 • Kopija lične karte ovlašćenog lica.

Banka od zavisnosti vrste kredita može da traži i druga dokumenta.

Više informacija o ponudi bankarskih usluga može se pronaći preko web adresa banaka.

2.Finansijska podrška sektoru MSP preko lizing kuća

U Crnoj Gori posluje 5 lizing kuća.Navedene lizing kuće nude neki od dvije vrste lizinga:

Ponude lizing kuća se odnose na :

Za dobijanje navedenih vrsta lizinga Neophodno je učešće od 15% do 30%,sa rokom isplate do 15 godina,u zavisnsti od lizing kuće i konkretnog lizing posla.

Potrebna dokumetacija za sve navedene oblike lizinga obuhvata:

Više informacija o ponudi lizing kuća može se pronaći na sledećim web adresama,

3.Finansijska pomoć preko državih fondova-Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD

Kreditnu podršku moguće je ostvariti na dva načina:

U saradnji sa Bankama,podrška sektoru MSP moguća je po sledećim uslovima:

Direktno dugoročno finansiranje moguće je prema sledećim uslovima:

Više informacija o ponudi Investiciono Razvojnog Fonda može se pronaći na web adresi www.irfg.me

4.Finansijska podrška sektoru MSP preko mikrokreditnih institucija

U Crnoj Gori posluje 6 mikrokreditnih finansiskih institucija.Iznos kredita se kreće od 10.000 EUR do 30.000 EUR,po kamatnim stopama od 1,2% na mjesečnom nivou.Preduzeća koja prvi put apliciraju za mikro kredit mogu dobiti između 5.000 i 10.000 EUR.Tražena sredsta se obezbeđuju na neki od sledećih načina:

Potrebna dokumentacija za dobijanje mikrokreditne podrške je:

Zašto je Crna Gora najbolja destinacija za ulaganje u regionu?

Posted in Uspješan Biznis

 

Zašto je Crna Gora najbolja destinacija za ulaganje u regionu?

 

Prednosti su brojne .Crna Gora je, prema mišljenju međunarodnih turističkih stručnjaka , jedana od deset hit destinacija budućnosti, pokazalo je istraživanje Wall Street Journala, osim toga

Porez na dobit u CG iznosi 9% i među najnižim je u Evropi.

Na primjer:Francuska 33.3%, Engleska 30%, Slovenija 25%, Češka 25%, Hrvatska 20%, Madjarska 18%, Makedonija 15%, Srbija 10%, Crna Gora 9%

Dobit firme (dividenda) pripada vlasniku firme, koju može da prenese  na svoj lični  račun, bilo gdje u inostranstvu. Osnivač, odnosno Vlasnik moze da podigne dobit  nakon predaje završnog računa firme za prethodnu godinu (završni račun se predaje Poreskoj upravi do 31.april ).Na porez od 9% vlasnik plaća prirez 15%,13%,10%, zavisi od opštine, a ostatak dividende može prebaciti na svoj lični račun bilo gde u inostranstvu i u Crnoj Gori.

 Ukoliko vlasnik dobit  ne preuzima,vec želi da dobit investira u firmu, ne placa porez.

U Crnoj Gori opšta stopa PDV je 19 %

Snižena stopa, od sedam odsto, važi za osnovne životne namirnice, neke 

ljekove i medicinske  implantante, udžbenike, knjige, novine i časopise.

Opšta stopa poreza na dodatu vrijednost u Hrvatskoj 23%Srbiji je 20 %, Albaniji 20%, Makedoniji 18%,Bosni i Hercegovini od 17%, u zemljama Evropske unije  se kreće izmedju 15 i 25 %.

U EU najnižu stopu PDV imaju Kipar i Luksemburg  15 %, a najvišu skandinavske zemlje Švedska i Danska 25 %.Crna Gora je jedina država koja nije članica Evropske Unije koja koristi euro uz dozvolu Evropske komisije. Evri mogu da se podižu sa automata za novac.  Tako da ovde imate jedinstvenu situaciju: možete iskoristiti prednosti Evrope 

Ne postoji rizik od inflacije domaće valute. 

Motivi za ulaganje u Crnu Goru:

Strana preduzeća koja bi željela da posluju u Crnoj Gori imaju ista prava kao i domaća preduzeća a postupak osnivanja preduzeća je brz i jednostavan. Strana fizička lica imaju iste uslove kao i domaća lica za registraciju preduzeća. 

Poslovni jezik je engleski, domaća valuta je euro, poreski sistem je jedan od najkonkurentnijih u Evropi a zemlja raspolaže stručnom radnom snagom. Zemlja je demokratski i politički stabilna, zvanični kandidat za ulazak u Evropsku Uniju, biće bez sumnje sljedeća zemlja iz regiona koja će ući u Uniju poslije Hrvatske. Na samo dva sata leta od glavnih evropskih gradova, Crna Gora uživa ekonomsku slobodu a razni privlačni sektori su finansije, turizam, energija, zdravstveni turizam, poljoprivreda i nekretnine.

Koliko iznose minimalni troškovi firme?

 Minimalni troškovi firme koja ne posluje: 

$1·                     Doprinosi na platu za direktora,  na minimalnu platu oko 123€ mjesečno, 

$1·                     Naknada knjigovodstvenom servisu, da obračunava samo platu za izvršnog direktora  i da preda godišnji završni račun, za firmu koje ne posluje, iznosi oko 40€ mjesečno. 

 Ovakva firma ima aktivan račun, ispunjava zakonske uslove i ne može biti brisana iz registra zbog neaktivnosti. Firma ne plaća PDV niti ima bilo kakve druge troškove.

 Minimalni troškovi firme koja posluje: 

$1·                     Doprinosi na platu direktora, koji  na minimalnu platu oko 123€ mjesečno, a može se obračunavati plata u većem iznosu i u tom slučaju doprinosi su srazmjerno veći.

$1·                     Naknada za knjigovodstvo od 120€ i više, zavisno od obima posla.

$1·                     Plaća PDV koji iznosi 19% od izvršenog prometa proizvoda ili usluga.

Ako firma koja nakon registracije nije plaćala doprinose za  direktora, nije predavala godišnji obračun...

Mnoga  preduzeća, kojima od dana registracije preko računa nije prošao ni jedan euro i koja nije obračunavala  i plaćala doprinose za direktora.

Stanje može da traje  godinama. Status firme u registru je  aktivan,  iako ništa ne radi. 

Status direktora?  Ne prima platu, ne obracunava mu se radni staž, ne može imati zdravstveno osiguranje, ne može se zaposliti u drugoj firmi, dok se ne razriješi direktorstva.

Preduzeće je dužno, od dana registracije, da svakog mjeseca obračuna platu direktora u bruto iznosu, bez obzira da li ima sredstava da mu tu platu isplati.

Preduzeće ne može biti u "mirovanju" i u zakonu ne postoji taj pojam.  

Nema preduzeća u mirovanju. Takva situaciji postiji u zemljama u okruženju.

U periodu „mirovanja“ privredno društvo ne plaća porez,i pdv, ali obaveza plaćanja doprinosa ostaje.


Preduzetnik može staviti svoju radnju u mirovanje ako obavlja sezonske poslove ili zbog bolesti.

Iako ne rade i nema prometa na računu, firme imaju  obavezu da predaju godišnji završni račun, i to sa nulom. Ako ne  predaju godišnji završni račun, izložene su riziku da plate kaznu.

Ako firma ne posluje ne plaća PDV ali je obavezna svakoga mjeseca prednijeti prijavu praznu.

 

Prednosti kupovine NEKRETNINA u Crnoj Gori:

$1·                     Strani drzavljanin moze prenijeti imovinu u trajno vlasnistvo

$1·                     Ne postoji dodatni porez na imovinu

$1·                     Veoma nizak porez na imovinu, od 3%, koji se plaća Upravi prihoda

$1·                     Jedan od najnižih poreza na zaradu kompanije u Evropi od samo 9%

$1·                     Imovina može ponovo biti prodata u svakom pogledu bez poreske kazne

$1·                     Brzo vlasništvo dokumenata o svojini

$1·                     Imovina može biti data pod zakup bez ikakvih ograničenja ili potrebe da se sređuju dodatni papiri

$1·                     Stalan porast vrijednosti kupljene imovine

$1·                     Turisticka destinacija sa najbrzim rastom u svijetu

$1·                     U Bokokotorskom zalivu je u toku gradnja najduže marine u Evropi, posebno dizajnirane za super jahte 

$1·                     Direktni letovi iz  svih većih evropskuih centara do Boke Kotorske (tivatski aerodrom) sa planovima  za proširenje aerodroma i povećanje broja direktnih letova.

U poredjenju sa drugim zemljama u regionu, Crna Gora ima najjednostavniju proceduru za  registraciju biznisa kao i najniže troškove registracije.

Najbolja zemlja, po lakoći započinjanja biznisa, u evidenciji Svetske banke je Novi Zeland. Tamo to traje svega jedan dan i ne košta ni dolar, novozelandski. Druga je Australija, a treća Kanada. Iz našeg regiona, Makedonija je najbolja - šesta. Sledi Slovenija - 28. Crna Gora je po ovom pitanju 47. na svijetu. Hrvatska za njom kaska 20 pozicija, Srbija 92, a Bosna i Hercegovina je na nezavidnom 162. mestu.

 

Poslovna komunikacija

Posted in Uspješan Biznis

Komunikacija je razmena informacija između pošiljaoca I primaoca.

Ljudi komuniciraju svakodnevno na mnogo načina. Komunikacija može biti verbalna i neverbalna. Obe su podjednako važne za menadžere i rukovodioce preduzeća. Sticanjem i usavršavanjem ove veštine, unapređujete svoje poslovne veštine, i sposobnosti i doprinosite većem prosperitetu preduzeća.

Komunikacija može biti pismena i usmena. Usmena komunikacija se upotrebljava svakodnevno, licem u lice, telefonom, skajpom.

Pisana komunikacija podrazumeva pisanje: mejlova, pisama, izveštaja i slanje faksa.Podjednako je važna ova veština, bez obzira da li ste pošiljalac ili primalac poruke. Ako ste pošiljalac, morate da formulišete sadržinu poruke, izaberete adekvatan način na koji ćete je poslati. Poruka mora biti jasna razumnjiva i podstaći primaoca da postupi po njoj. Poruka mora da sadrži: primaoca, kome je upućena, predmet komunikacije, zašto je potrebno odgovoriti, koliko je hitno.

Poželjno je da komunikacija bude dvosmerna. Treba dobiti feedbak, da li je primaoc razumeo informaciju i treba li mu dodatne instrukcije.

Treba ostaviti mesta za diskusiju i objašnjenja. Dvosmerna komunikacija poboljšava motivaciju, pošto primalac oseća da su njegovi stavovi i mišljenja važni, i da učestvuje u donošenju odluka. Bez efikasne dvosmerne komunikacije nema efikasnog poslovanja. Menadžer mora biti efektivan u svom komuniciranju sa zaposlenima i poslovnim partnerima. To znači, mora biti jasan i koristiti odgovarajuće termine, da bi se poruka razumela i da bi se pravilno na nju odreagovalo.Da ne bi izazvala konfuziju i pogrešan odgovor. Poruka mora da ima svoj značaj i nivo hitnosti. Dostupnost primaoca i pošiljaoca je takođe važna.

NAJČEŠĆI PROBLEMI KOJI SE JAVLJAJU U POSLOVNOJ KOMUNIKACIJI

- Jezik – Nepoznavanje odgovarajućeg jezika klijenta.

- Nedostupnost klijenta

Greške u komunikaciji mogu nastati i ako dve osobe nisu na adekvatnom tehničkom ili akademskom nivou. Mnogo žargona ima koji su razumnjivi samo onima iz struke.

- Atmosfera u kojoj se komunicira. Ako su odnosi deformisani, primalac je nervozan, uplašen i traži skriveno značenje poruke. I nađe ono što nije bila namera poruke.

- Prepreke mogu biti fizičke i vremenske.

- Primalac može biti i preopterećen informacijama, ili da ima malo informacija. Mogu da postoje i različita stanovišta o istoj stvari i namerna obmana.

Povratna informacija je potrebna, da bi se razjasnilo ono što je osoba zaista rekla.

Značajno je da obe strane isto razumeju poruku.

Nedostatak pažljivog slušanja je takođe problem u komunikaciji.

Ta barijera se uglavnom javlja kada razgovor nije zanimljiv, ili je dosadan. Slušanje nije pasivan deo komunikacije, naprotiv.

Aktivno slušanje je:

- Podsticajno slišanje

- Slušanje iz reagovanja

- Slušanje radi prikupljanja činjenica.

Poslovna komunikacija treba da ostavi dobar utisak o firmi i pošiljaocu.